Základná umelecká škola Vranov nad Topľou
Rada školy pri ZUŠ, Ul. A. Dubčeka 880,
093 01 Vranov nad Topľou pre obdobie rokov 2020 - 2024
 
                                                                                                                    
   Meno                    Priezvisko                 Funkcia                     Zvolený za kategóriu               
1. Ján Hoľko, DiS. art   rodičia
2. Mikuláš Demčák   rodičia
3. PhDr. Maroš Mitrík   rodičia
4. Mgr. Martin Vargovčák   rodičia
5. Ing. Martin Buzáš   zriaďovateľ
6.  Ing. Alfonz Kobielsky   zriaďovateľ
7. JUDr. Lýdia Ondrušová   zriaďovateľ
8. PhDr. Katarína Trecáková   zriaďovateľ
9. Mgr. Ján Majurník   pedagogickí zamestnanci
10. Bc. Jana Radvanská, DiS. art   pedagogickí zamestnanci
11. Mária Poľáková   nepedagogickí zamestnanci