Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Oznam pre rodičov.

Riaditeľstvo ZUŠ, Ul. A. Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou, ustanovuje v zmysle VZN č.182/2021, dodatok č.7, § 5 ods.1 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou s účinnosťou od 01.02.2024:

1.      Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ:

a)      pre vyučovanie prípravného štúdia.......................................................10 €

b)      v základnom štúdiu - individuálne vyučovanie..................................... ..24 €

                             - skupinové vyučovanie..........................................24 €

                         c)   dospelá osoba do 25 rokov - individuálne vyučovanie...............................50 €

                                                                       - skupinové vyučovanie.................................50 €

                         d)   dospelá osoba nad 25 rokov veku bez dotácie zriaďovateľa:

                              - individuálne vyučovanie......................................................................50 €

                              - skupinové vyučovanie.........................................................................50 €

 

      2.  Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, ak o to zákonný zástupca neplnoletého alebo plnoletý žiak písomne požiada zriaďovateľa ZUŠ a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu.

Riaditeľ ZUŠ môže podľa § 50, písm. 2 b) zákona 245/2008 Z.z. rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

                                                                                                 

                                                                                                   Mgr. Zuzana Joneková

                                                                                                         riaditeľka školy