Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

 

 Základná umelecká škola, Ulica Alexandra Dubčeka 880

093 01 Vranov nad Topľou

 

               Zriaďovateľ školy:        Mesto Vranov nad Topľou TU

                                                 Dr. C. Daxnera 87/1

                                                 093 16 Vranov nad Topľou      

               Forma hospodárenia:   rozpočtová organizácia

               IČO:                            37873423

               DIČO:                         2021637904

               číslo účtu:                   1637260955/0200

               IBAN:                         SK46 0200 0000 0016 3726 0955

               riaditeľka školy:           Mgr. Zuzana Joneková, DiS. art. od 15.07.2013

  zástupca riaditeľky školy:           Jozef Bobrik, DiS. art. od 15.08.2023

 

 


 

Telefónne čísla  
057/44 22 302

 

e-mailová adresa                web-stránka                       
riaditelka@zus880.eu       www.zus880.eu

 

 

 

 

 

 

Vážení rodičia, žiaci, študenti ZUŠ,

Ul. A. Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou

 

Zákon 325/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2013 ukladá riaditeľovi školy v § 7a, odsek 5 povinnosť predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka aleboplnoletého žiaka, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytol len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu (len jednej umeleckej škole) na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam.

 

Riaditeľstvo ZUŠ preto bude požadovať od všetkých zákonných zástupcov žiakov a plnoletých žiakov (nad 18 rokov veku) uvedené čestné vyhlásenie.

          Tlačivo si môžete stiahnuť  Čestné vyhlásenie pre zber údajov (1).doc (27648)