Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

História školy

1958

 • vznik hudobnej školy vo Vranove nad Topľou, otvorený hudobný odbor (klavír, husle, akordeón) so sídlom v Dome osvety
 • riaditeľ školy D. Zboray (v období od 1958 – 1965)

1960

 • presťahovanie školy do priestorov Domu obuvi (dnes námestie slobody č.80)

1962

 • slávnostné vyradenie prvých absolventov

1965

 • presťahovanie školy do rodinného domu na Námestí slobody č.96
 • riaditeľka školy F. Majáková (v období 1965 – 1976)

1967

 • rozšírenie hudobného odboru o oddelenie dychových nástrojov

1970

 • udelenie „Jubilejnej medaily za rozvoj mesta“
 • riaditeľke školy F. Majákovej udelil minister školstva čestný titul „Zaslúžilý učiteľ“
 • odovzdanie drevenej montovanej budovy do užívania ĽŠU
 • vznik speváckeho zboru (Ľ. Varínsky), tanečného odboru (K. Rodinová), výtvarného  odbor (S. Čupil)

1976

 • riaditeľ školy J. Mičko (v období 1976 – 1981)

1978

 • zriadenie pobočky v Hanušovciach n. T. – dva odbory: hudobný a literárno-dramatický v priestoroch ZŠ Kukorelliho

1980

 • riaditeľ školy Š. Eperješi (v období 1981 – 1990)

1982

 • ĽŠU začala vyučovať aj v pridelených priestoroch na Štúrovej ulici

1988

 • zorganizovanie krajského kola celoslovenskej súťaže  ĽŠU  v sólovej hre na akordeóne, akord. duách, láčikových a ľudových súboroch
 • udelenie „Pamätnej medaily za výstavbu mesta“ mestskými orgánmi pri príležitosti  30.výročia založenia školy

1989

 • nadviazanie spolupráce s ĽŠU v Bystřici nad Pernštejnem
 • spoločný koncert  v družobnom meste

1990

 • riaditeľ školy Mgr. J. Šamo (v období 1990 – 1991)

1991

 • riaditeľka školy PaedDr. M. Križalkovičová (v období 1991-1996)

1992

 • zorganizovanie konferencie INSEA, (19.-21.11.1992), vydaná publikácia IDENTITY
 • škola presťahovaná z nájomných priestorov Mestského úradu do budovy ZŠ – Ul.A.Dubčeka č.880 a Centra voľného času

1995

 • „Príroda očami detí“ – výtvarná súťaž v Roku ochrany európskej prírody ENCY 1995, (poďakovanie od ministra životného prostredia)

1996

 • riaditeľ školy Š. Eperješi (v období 1996 – 2007)
 • spoločný koncert akordeónových súborov z Humenného,orchestra Torkest z Veghelu (Holandsko) a Vranova n. T.

1998

 • vydanie loga ZUŠ pri príležitosti 40.výročia vzniku školy, autor Mgr. P. Lazarčík

1999

 • spoločný koncert „Hudba dvoch miest“ s Hudobnou školou Veghel z Holandska

2001

 • koncert Privátnej umeleckej školy z Tarnówa v Obradnej sieni vo Vranove n. T.
 • koncert vranovskej ZUŠ v Palaci Sanguszków v Tarnówe, v Poľsku

2002

 • ZUŠ sa stala samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou

2003

 • „Zakarpatie vstupuje do EÚ“ – na oslave vystúpila ľudová  hudba ZUŠ v Dynowe,  v Poľsku

2004

 • pobočka ZUŠ v Hanušovciach prešla pod správu mesta Hanušovce
 • v priestoroch ZUŠ vo Vranove n. T. sa konal 1.metodický deň pre učiteľov východoslovenského regiónu, so zameraním na hudobný odbor ZUŠ

2005

 • Deň otvorených dverí – prvýkrát v histórii školy,
 • vydané profilové CD ZUŠ

2007

 • ľudová hudba Šašinka vystúpila na IX. európskom festivale mládeže  v Székesfehérvári a v Pésci, v Maďarsku
 • kompletná rekonštrukcia budovy školy na Námestí slobody č. 965

2008

 • riaditeľka školy Mgr. K. Kuliková – menovaná 7.1.2008
 • čiastočná rekonštrukcia budovy ZUŠ na Ul. A. Dubčeka
 • 50.výročie založenia ZUŠ vo Vranove n. T. - spoločné oslavy s družobnou školou z Bystřice nad Pernštejnem
 • zriadená web - stránka školy
 • začiatok vyučovania hry na gitare a hry na bicích nástrojoch
 • zriadenie počítačovej učebne

2010

 • začiatok tradície školských súťaží - ČAROVNÉ  KLÁVESY, AKORDIÁDA
 • zriadený ateliér KERAMIKA
 • zaplavený suterén školy po povodni
 • tematická inšpekcia v hudobnom odbore - Stav a úroveň vyučovania a učenia sa boli na dobrej úrovni (druhé najlepšie ohodnotenie)

2011

 • organizovanie 1. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže KOLOTOČ  ŽOVOTA a nadviazanie spolupráce s umeleckými školami v Maďarsku a Poľsku
 • mimoriadne úspechy v súťažiach - spevácky zbor KANTILÉNA získala cenu MŠVVaŠ SR a cenu poroty, festival E. Suchoňa v Pezinku - festival víťazov celoslovenských súťaží - laureát festivalu - štvorručná hra pod vedením zástupkyne školy V. Popaďákovej
 • riaditeľka školy Mgr. Klára Kuliková ocenená za významný prínos pre pedagogickú a odbornú prax pri príležitosti 20. výročia MPC    v Prešove

       2012

 • samostatná výstava výtvarného odboru - V ríši farieb
 • mimoriadne úspechy v súťažiach
 • výchovné koncerty pre základné školy, workshopy pre deti materských škôl
 • začiatok vyučovania hry na organe a spevu

         2013

 • Mgr. Klára Kuliková poverená riadením od 8.1.2013

2013

 • Mgr. Zuzana Joneková - menovaná od 15.07.2013