Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Možnosti štúdia

  • PRÍPRAVNÉ ŠTÚDIUM

Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre talentované deti v predškolskom veku.

     Výchovno-vzdelávací proces je zameraný na diagnostikovanie a rozvoj talentu dieťaťa. Výchovno-vzdelávaci prodes vychádza prevažne zo spontánnych a hrových činností dieťaťa, ktoré vychádzajú z automotivačnej hravosti a z detskej naratívnosti. Venujeme pozornosť psychologickým faktorom – prirodzenej túžbe dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii – prebudiť vnímavosť, predstavivosť a následne formovať návyky.

Prípravné štúdium je ukončené komisionálnou skúškou.  Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia. Žiak prípravného štúdia dostane potvrdenie o absolvovaní prípravného štúdia v príslušnom umeleckom odbore na predpísanom tlačive na konci druhého polroka, na ktorom sa uvedie „Žiak je spôsobilý postúpiť do základného štúdia“ alebo „Žiak nie je spôsobilý postúpiť do základného štúdia“. Do prvého ročníka je žiak prijatý rozhodnutím riaditeľka školy.

  • ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM – I. stupeň

     Základné štúdium má dve časti:  

  • Primárne umelecké vzdelanie – ISCED 1B (prvá časť prvého stupňa základného štúdia)

Dĺžka štúdia:  maximálne štyri roky

  • Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie – ISCED 2B  (druhá časť prvého stupňa základného štúdia)

Dĺžka štúdia:  maximálne päť rokov

Prvá časť základného štúdia

  • primárne umelecké vzdelávanie nadväzuje na prípravné štúdium, má najviac štyri ročníky.  Žiak  ukončí prvú časť prvého stupňa základného štúdia záverečnou skúškou a získa primárne umelecké vzdelanie. Po vykonaní záverečnej skúšky žiak dostane záverečné vysvedčenie. Po skončení prvého polroka na čas určitý, po skončení druhého polroka natrvalo.
  • Nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie nadväzuje na primárne umelecké vzdelávanie, trvá najviac štyri roky.  Žiak  ukončí druhú časť prvého stupňa základného štúdia záverečnou skúškou a získa nižšie sekundárne umelecké vzdelanie. Po vykonaní záverečnej skúšky žiak dostane záverečné vysvedčenie. Po skončení prvého polroka na čas určitý, po skončení druhého polroka natrvalo.

 

  • ZÁKLADNÉ ŠTÚDIUM – II. stupeň

Druhý stupeň základného štúdia nadväzuje na prvý stupeň základného štúdia, má štyri ročníky.

Žiak ukončí štúdium záverečnou skúškou pred komisiou. Žiak dostane vysvedčenie  - po skončení prvého polroka na čas určitý, po skončení druhého polroka natrvalo.

 

  • ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH

Štúdium pre dospelých je určené pre záujemcov  (aj bez predchádzajúceho umeleckého vzdelania) nad 18 rokov veku, trvá štyri roky.  

Žiak ukončí štúdium záverečnou skúškou pred komisiou. Absolvent dostane vysvedčenie - po skončení prvého polroka na čas určitý, po skončení druhého polroka natrvalo.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302