Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Novinky

19.08.2020 09:36

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZUŠ pred nástupom do školy pre školský rok 2020/2021.

Pokyny pre zákonných zástupcov žiakov v školskom roku 2020/2021: - Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa  každý deň dve rúška - jedno náhradné, musí mať v prípade potreby - a papierové jednorázové utierky. - Predloží pri prvom nástupe žiaka čestné prehlásenie, že žiak neprejavuje príznaky...
01.07.2020 11:06

OZNAM

Mesto, Mestský úrad Vranov nad Topľou oznamuje širokej verejnosti, že počas letných prázdnin jednotlivé školy NEZABEZPEČUJÚ dohľad nad maloletými deťmi  v sprístupnených školských ihriskách a areáloch škôl. Ďakujeme.
01.07.2020 11:04

Úradné hodiny počas letných prázdnin

Riaditeľstvo ZUŠ vo Vranove nad Topľou oznamuje, že úradné hodiny pre verejnosť počas letných prázdnin sú vždy v PONDELOK, STREDU, PIATOK v čase od 8.00 hod. - 12.00 hod. v hlavnej budove na Ul. A. Dubčeka 880.
24.06.2020 13:05

Odovzdávanie vysvedčení

Riaditeľstvo ZUŠ oznamuje rodičom a žiakom školy, že dňa 30. júna 2020 si v čase od 8.00 hod. - 12. 00 hod. môžu prísť vyzdvihnúť vysvedčenia  u svojich triednych učiteľov. Taktiež  to platí aj pre prípravný ročník. Všetci žiaci prípravného ročníka úspešne absolvovali štúdium a postupujú...
24.06.2020 13:02

Výsledky prijímacích skúšok

Oznamujeme rodičom a žiakom, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok v dňoch 22. a 23. júna 2020, že všetci žiaci úspešne vykonali prijímaciu skúšku a boli prijatí na štúdium do ZUŠ v školskom roku 2020/2021. Rozhodnutie o prijatí si môžu rodičia vyzdvihnúť na riaditeľstve školy v dňoch 24. až 26....
16.06.2020 10:50

Prijímacie skúšky ZUŠ

POZVÁNKA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY. Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji, alebo veľmi pekne kreslia, recitujú a tancujú na prijímacie skúšky do našej školy.   Prvé kolo talentovej skúšky na Základnú umeleckú školu sa uskutoční v dňoch...
12.06.2020 11:53

Usmernenie k odovzdávaniu kníh, nástrojov a učebných pomôcok

Milí žiaci našej školy. Všetkých Vás chcem poprosiť, aby ste sa vzorne pripravili na odovzdávanie kníh, nástrojov a učebných pomôcok, ktoré ste dostali  na začiatku tohto školského roka. Presný termín a čas odovzdávania Vám budú tlmočiť Vaši triedni učitelia formou telefonátu, sms-ky alebo...
30.05.2020 13:05

OZNAM O OTVORENÍ ZUŠ

Riaditeľstvo ZUŠ vo Vranove nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že na základe rozhodnutia MŠ SR zo dňa 28.05.2020 je povolená výučba iba  individuálnych žiakov našej školy od 01. 06.2020. Vzhľadom k neskorému vydaniu rozhodnutia a s tým súvisiace organizačné a hygienické opatrenia  sme...
15.05.2020 16:56

Rozhodnutie o organizácii záverečnej skúšky žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky žiakov základných...
30.04.2020 11:23

Informácie o konaní prijímacích skúšok na školský rok 2020-2021

Riaditeľstvo ZUŠ vo Vranove nad Topľou oznamuje, že prijímacie skúšky na školský rok 2020/2021 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Konkrétny termín - termín, čas a miesto bude zverejnený najneskôr do 15. augusta 2020 na...

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302

Logo školy

autor Mgr. P. Lazarčík

1998