Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Rozhodnutie o organizácii záverečnej skúšky žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

15.05.2020 16:56

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky žiakov základných umeleckých škôl nasledovne:

V školskom roku 2019/2020 sa na základných umeleckých školách vykonáva záverečná skúška administratívne.
Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:

  • Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia.
  • Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.
  • Riaditeľ základnej umeleckej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných vyučovacích predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky.
  • Aritmetický priemer a výslednú známku v jednotlivých častiach záverečnej  skúšky kontrolujú dvaja členovia komisie a schvaľuje ho predseda komisie do 29. mája 2020.
  • Riaditeľ základnej umeleckej školy vymenuje členov komisie pre záverečnú skúšku do 7. mája 2020.
Postup do vyššieho ročníka

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho vyučovacieho predmetu hodnotený stupňom prospechu neuspokojivý, t.j. nemôže opakovať ročník

2. V čase mimoriadnej situácie žiaci prvého stupňa základného štúdia, druhého stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých, ktorí v prvom polroku dostali známku neuspokojivý  z dvoch alebo viacerých vyučovacích predmetov alebo boli nehodnotení, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31. augusta 2020.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302