Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Prijímacie skúšky do ZUŠ

26.04.2021 18:03

POZVÁNKA NA TALENTOVÉ SKÚŠKY.

Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji, alebo veľmi pekne kreslia, recitujú a tancujú na prijímacie skúšky do našej školy.

 

Prvé kolo talentovej skúšky na Základnú umeleckú školu

sa uskutočnia

v dňoch 28. a 31. mája 2021

v čase od 13.00 do 17.00 hod.

v budove na Ulici A. Dubčeka č.880.

 

Podmienky prijatia do Základnej umeleckej školy:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov a talentovej skúšky na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli, alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

 

Štúdium je rozdelené na tieto odbory:

 1. Hudobný- Ponúkame štúdium a zvládnutie hry na týchto hudobných nástrojoch: klavír, gitara, husle, zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, organ, spev, akordeón, bicie nástroje, cimbal.

2. Výtvarný- Ponúkame zvládnutie základov kresby, maľby, grafiky, keramiky a rôznych iných techník.

3. Tanečný- Ponúkame základy klasického, ľudového, moderného tanca s možnosťou pokračovania tancovať v rôznych tanečných skupinách a telesách.

4. Literárno-dramatický- Ponúkame zvládnutie základov kultivovaného rečového prejavu, základy herectva, konferovanie a mnohé ďalšie spôsoby vystupovania a komunikácie.

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

HUDOBNÝ

 1. hudobný sluch – zaspievať zahraný tón
 2. rytmické cítenie – tlieskaním opakovať rytmický úsek
 3. spev ľudovej alebo detskej piesne
 4. pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

VÝTVARNÝ

 1. schopnosť priestorového farebného a tvarového vnímania
 2. stupeň vyjadrovacích schopností podľa skutočnosti a podľa predstavy
 3. podmienkou je priniesť vlastné práce

TANEČNÝ

 1. hudobné a pohybové schopnosti -  spev ľudovej alebo umelej piesne, tanec na reprodukovanú hudbu
 2. rytmické cítenie – opakovať vytlieskaný rytmus
 3. telesná spôsobilosť

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ

 1. hudobné a pohybové dispozície -  spev ľudovej alebo umelej piesne
 2. telesná spôsobilosť
 3. slovný prejav – recitácia krátkej básne

 

Neváhajte a príďte podporiť vzdelanie Vášho dieťaťa.

Radi Vám poradíme, čo je pre Vás a Vaše dieťa  najvhodnejšie.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302