Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Pozvánka na talentové skúšky

21.05.2015 10:02

Pozývame rodičov a ich detičky, ktoré majú záujem ovládať hru na nejakom hudobnom nástroji, alebo veľmi pekne kreslia, recitujú a tancujú na prijímacie skúšky do našej školy.

 

Talentové skúšky na Základnú umeleckú školu

sa uskutočnia

v dňoch 3. a 4. júna 2015

v čase od 13.00 do 17.00 hod.

v budove na Ulici A. Dubčeka č.880.

 

Podmienky prijatia do Základnej umeleckej školy:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov a talentovej skúšky na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli, alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor a študijné zameranie zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu.

 

Štúdium je rozdelené na tieto odbory:

 1. Hudobný- Ponúkame štúdium a zvládnutie hry na týchto hudobných nástrojoch: klavír, gitara, husle, zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, organ, spev, akordeón, bicie nástroje, cimbal.

2. Výtvarný- Ponúkame zvládnutie základov kresby, maľby, grafiky, keramiky a rôznych iných techník.

3. Tanečný- Ponúkame základy klasického, ľudového, moderného tanca s možnosťou pokračovania tancovať v rôznych tanečných skupinách a telesách.

4. Literárno-dramatický- Ponúkame zvládnutie základov kultivovaného rečového prejavu, základy herectva, konferovanie a mnohé ďalšie spôsoby vystupovania a komunikácie.

Vyhľadávanie

Kontakt

Základná umelecká škola Ulica A. Dubčeka č. 880,
Vranov nad Topľou
093 01
tel.: +421 57/44 22 302