Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Dokumenty školy

 Riaditeľstvo ZUŠ, Ul. A.Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou, ustanovuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vranov nad Topľou o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou, č.148/2014, § 5 s účinnosťou od 1. septembra 2014:

     1. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ:

  • pre individuálne vyučovanie prípravného a základného štúdia - 6 €
  • v základnom štúdiu - individuálne vyučovanie - 7 €
  •                                 - skupinové vyučovanie - 7 €
  •  dospelá osoba do 25 rokov veku - individuálne vyučovanie - 18 €                                                                                                skupinové vyučovanie - 18 €
  •  dospelá osoba nad 25 rokov veku bez dotácie zriaďovateľa:   
  • individuálne vyučovanie - 18 €                                                                                            - skupinové vyučovanie - 18 € 

2. Príspevok v ZUŠ sa neuhrádza za neplnoletého žiaka a plnoletého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka, alebo plnoletý žiak, písomne o to požiada, zriaďovateľa ZUŠ a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

               Riaditeľ základnej umeleckej školy môže podľa § 50, písm. 2 b) zákona 245/2008 Z. z. rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4, zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uhradí čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom bezhotovostne na číslo účtu: SK46 0200 0000 0016 3726 0955 podľa možnosti v termíne:

    za mesiace:                                                                                                                                                         september – december do konca septembra kalendárneho roka

                        január – jún do konca januára kalendárneho roka