Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Školský poriadok

Školský poriadok ZUŠ, Ul. A. Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou, je vydaný v súlade s § 153 zákona 245/2008 Z. z. ( Školský zákon).,  pre žiakov, pedagogických  a nepedagogických zamestnancov a dospelé osoby v priestoroch školy.

Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o:
a) výkone práv a povinností detí, žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov,
b) prevádzke a vnútornom režime školy alebo školského zariadenia,
c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
d) podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Školský poriadok vydáva riaditeľka školy po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade školy.

 

VŠEOBECNÉ  POKYNY


1. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. Základná umelecká škola môže organizovať aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

2.  Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

3. S týmto školským poriadkom budú oboznámení:

 • žiaci hudobného odboru – PŠ, I. stupňa základného štúdia - na prvej vyučovacej hodine hudobnej náuky
 • žiaci VO, TO, LDO a hry v súbore – na prvej vyučovacej hodine
 • žiaci II. stupňa základného štúdia a  ŠPD - na prvej vyučovacej hodine individuálneho vyučovania
 • rodičia - na prvom rodičovskom združení v príslušnom školskom roku.

Poučenie o školskom poriadku  žiaci potvrdia  podpisom.

Školský poriadok je k nahliadnutiu na sekretariáte školy, na internetovej stránke školy www.zus880.eu .

4. Riaditeľka základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia, podľa § 50 ods. 2 Zákona 248/2008 (Školský zákon) ak:

a) žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,

b) žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4. zákona 248/2008 (Školský zákon).

5. O dochádzke a prospechu žiaka rodičia sa môžu informovať:

 • v čase vyučovacej hodiny svojho dieťaťa - v individuálnom vyučovaní
 • pred alebo po vyučovaní - v skupinovom vyučovaní
 • na rodičovskom združení

6. Aktuálne informácie pre rodičov a žiakov budú zverejňované na internetovej stránke školy: www.zus880.eu

7. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov vymešká v priebehu klasifikačného obdobia v predmete viac ako 30 % vyučovacích hodín, vyučujúci daného predmetu  podá návrh na pedagogickej rade žiaka neklasifikovať a po schválení pedagogickou radou mu bude umožnené komisionálne preskúšanie.

8. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uplatňujú aj dokumenty:

 • Metodický pokyn č. 21/2009-R z 22. decembra 2009 na klasifikáciu a hodnotenie žiakov základných umeleckých škôl
 • Metodické usmernenie MŠ SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách

 

Čl. 1 

Nariadenia školy

1.  Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak je povinný uhradiť čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom  v stanovenom termíne: za mesiace: september – december do 30.09. kalendárneho roka

január – jún do 31.01. kalendárneho roka

2.  Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže zo závažných dôvodov prerušiť štúdium na základe písomnej žiadosti so súhlasom riaditeľstva  školy maximálne na jeden rok – 12 mesiacov.

3.  Ak je žiakovi prerušené štúdium s ukončeným ročníkom na obdobie jedného roka, bude po prerušení štúdia pokračovať v štúdiu.

4.  Ak je žiakovi prerušené štúdium počas školského roka, bude po prerušení štúdia v ďalšom školskom roku zaradený do ročníka, v ktorom štúdium prerušil a zákonný zástupca žiaka je povinný uhradiť školné za mesiace, ktoré žiak navštevoval.

5.  Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže písomne požiadať o predčasné ukončenie štúdia. Riaditeľstvo školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia, príspevok na  čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa nevracia.

6.  Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže písomne požiadať o vrátenie príspevku  na   čiastočnú  úhradu nákladov spojených so štúdiom, ak sa žiak nemohol z vážnych dôvodov zúčastňovať na vyučovaní dlhšie ako štyri týždne  (kúpeľná liečba, sanatórium a podobne).

7.  Ak sa žiak nezúčastňuje na vyučovaní, príspevok na  čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom sa nevracia.

8.  Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak môže písomne požiadať ZUŠ o odpustenie príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom s priloženým  dokladom o tom, že je  poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. O odpustení príspevku rozhodne zriaďovateľ základnej umeleckej školy.

9.  Žiakov zadeľuje a prideľuje vyučujúcim riaditeľstvo školy. Písomné žiadosti rodičov môžu byť zohľadnené.

 

Čl. 2

Organizácia vyučovania

 1. Vyučovanie v ZUŠ prebieha prevažne v odpoludňajších hodinách, rozvrhy hodín sú individuálne u každého vyučujúceho.
 2. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, vyučovacie hodiny možno spájať alebo deliť.       
 3.  3.  V hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore možno do vyučovacieho bloku spojiť najviac tri hodiny, v literárno-dramatickom odbore najviac tri a pol hodiny. Pri individuálnom vyučovaní sa 1,5 hod. delí na dve vyučovacie jednotky:
 • 45 a 25 minút
 • 35 a 35 minút

4. Prestávky trvajú:

 • 5 minút – po 45 minútovej vyučovacej hodine, po troch žiakoch v individuálnom vyučovaní      
 • 10 minút - po vyučovacej hodine trvajúcej viac ako 45 minút vo VO, TO, LDO.

5.   Príchod učiteľov do školy je 10 minút pred začiatkom jeho rozvrhom stanovenej vyučovacej hodiny. Učiteľ môže opustiť pracovisko až po skončení vyučovania. Príchod  a odchod zaznačia zamestnanci do knihy dochádzky v zborovni školy.

6.  Žiak prichádza na hodinu s dostatočným predstihom a odchádza zo školy po skončení vyučovania.

7.  V škole je zavedené prezúvanie. Žiaci  sa  prezúvajú  vo vstupnej  chodbe.  Odev a obuv si žiaci z bezpečnostných dôvodov nosia so sebou do učebne. Žiaci nesmú chodiť v prezuvkách mimo budov školy.

8.  Žiaci tanečného odboru sa pripravujú na vyučovanie v šatni, ktorá je určená na prezliekanie a odkladanie osobných vecí. Žiak neodkladá v šatni cenné predmety, škola za nich neručí v prípade straty.

9. Žiaci sa správajú tak, aby nespôsobili úraz sebe ani ostatným.

10.  V areáli školy nie je dovolené z bezpečnostných dôvodov používať kolieskové korčule, skejty, jazdiť na bicykli alebo na iných dopravných prostriedkoch.

11. Na odkladanie bicyklov je vyhradené miesto so stojanom pri obidvoch budovách školy.

12. Je zakázané používanie mobilného telefónu a inej techniky počas vyučovacej hodiny. Žiak  môže mobilný telefón použiť s povolením vyučujúceho na kontaktovanie rodiča. V prípade porušenia tohto príkazu učiteľ upozorní rodičov na porušenie školského poriadku žiakom.

Čl. 3

Práva žiakov

Žiak má právo:

 • na slobodu prejavu v súlade s právnymi a mravnými normami Slovenskej republiky
 • vhodným a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek
 • na zrozumiteľný výklad učiva
 • k učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď
 • na omyl
 • vedieť termín skúšania 
 • na objektívne hodnotenie
 • na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov
 • sedieť s kým chce, pokiaľ  svojim  správaním  neruší  učiteľa  alebo spolužiakov
 • na dodržiavanie "Deklarácie práv dieťaťa" prijaté OSN v roku 1959 a Dohovoru o právach dieťaťa ku ktorému pristúpila Slovenská republika v roku 1990

Práva zákonného zástupcu:

Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo na žiadosť plnoletého žiaka môže riaditeľstvo základnej umeleckej školy:

 • prerušiť žiakovi štúdium
 • predčasne ukončiť štúdium
 • zmeniť učiteľa hlavného predmetu
 • nariadiť preskúšanie žiaka - ak existujú pochybnosti o správnosti klasifikácie podľa §9 ods. 3 a 4 Vyhlášky o ZUŠ 324/2008 Z. z.
 • v odôvodnených prípadoch ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako jeden deň
 • v mimoriadnych prípadoch môže škola zapožičať hudobný nástroj alebo inú učebnú pomôcku na domácu prípravu

Čl. 4

Dochádzka žiakov do školy

1.  Žiak je povinný navštevovať vyučovanie vo všetkých predmetoch príslušného odboru určené učebným plánom  v čase dohodnutom a schválenom v rozvrhu hodín.

2. Zákonný zástupca žiaka je povinný ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní. Ak ich neopsravedlní, môže sa neprítomnosť žiaka považovať za neospravedlnenú.

3. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o uvoľnenie z vyučovania:

 • na jeden deň -  uvoľňuje učiteľ hlavného predmetu
 • na viac dní  - uvoľňuje riaditeľstvo školy na základe písomnej žiadosti.

4. Žiak je povinný chrániť svoje, ale aj zdravie ostatných spolužiakov. Prvú pomoc pri úraze poskytne vyučujúci, škola bezprostredne po úraze zabezpečí odborné lekárske ošetrenie, informuje rodiča a vykoná záznam o úraze.

5. Pri prejave akútneho, prenosného a infekčného ochorenia vyučujúci oboznámi riaditeľstvo školy, rodiča. Ak nie je možné telefonicky informovať rodiča, zabezpečí škola  lekárske ošetrenie v sprievode dospelej osoby.

6. Ak žiak vymešká 3 vyučovacie  hodiny po sebe bez oznámenia, triedny učiteľ je povinný upozorniť zákonného zástupcu žiaka – písomne alebo telefonicky.

 Čl. 5

Správanie sa žiakov

 1. Ku všetkým  učiteľom, zamestnancom školy, spolužiakom a dospelým osobám v škole sa žiaci správajú zdvorilo, slušne a pri stretnutí pozdravia.
 2. Na podujatia školy prichádzajú žiaci s časovým predstihom, aby sa dôkladne na dané podujatie pripravili.
 3. Na vyučovanie si žiaci nosia požadované pomôcky, materiály a odev.
 4. Žiaci dbajú  o svoju osobnú hygienu a nosia hygienické potreby.
 5. Žiaci sa svedomito a systematicky pripravujú na všetky vyučovacie hodiny, ktoré v ZUŠ navštevujú.
 6. Žiaci udržujú svoje pracovné miesta a okolie v čistote a poriadku.
 7. Triedu alebo pracovné miesto môže žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho.
 8. Pred začiatkom vyučovacej hodiny žiaci zaujmú svoje miesta v triede a pripravia sa na vyučovanie.
 9. Na vyučovaní sa žiaci správajú slušne, sledujú výklad, aktívne a tvorivo pracujú, nevyrušujú.
 10. Ak chcú odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 11. Ak sa nepripravia, alebo nevypracujú si domácu úlohu, ospravedlnia sa vyučujúcemu na začiatku hodiny a uvedú dôvod svojej nepripravenosti.
 12. Žiaci dbajú o čistotu a poriadok v obidvoch budovách,aj v ich okolí, rôzne odpadky hádžu  do nádob na to určených.
 13. Žiakom je zakázané manipulovať s didaktickou technikou, svetelnými vypínačmi, oknami, žalúziami, môžu to vykonávať len so súhlasom učiteľa.
 14. Nie je dovolené nosiť  do  školy  predmety, ktoré žiak na vyučovaní nesúvisia s vyučovacím procesom, cenné predmety, väčšiu sumu peňazí. Škola nezodpovedá za stratu osobných vecí.
 15. Je zakázané v priestoroch školy používať omamné látky. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
 16. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov. V prípade takéhoto správania je žiak povinný na to upozorniť vyučujúceho, prípadne vedeniu školy.
 17. Ak žiaci úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodia školský majetok, zákonný zástupca žiaka je povinný škodu nahradiť v plnom rozsahu.
 18. Pri vstupe a odchode dospelej osoby z učebne žiaci pozdravia  na postavením sa, pri písaní kontrolných prác, interpretácii diela nevstávajú.
 19. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú  prostredníctvom učiteľa hlavného predmetu.  
 20. Na podujatiach školy dodržiavajú pokyny učiteľa a ostatných pedagógov, dodržiavajú termín, miesto a čas týchto podujatí.
 21. Na podujatie chodia žiaci vhodne oblečení a obutí.
 22. Prestávky využívajú žiaci na presun z učebne do učebne a na prípravu na ďalší vyučovací predmet.
 23. Ak žiaci prídu na vyučovanie skôr, správajú sa na chodbách školy nehlučne a dbajú o vlastnú bezpečnosť.
 24. Počas vyučovania je zakázané jesť a telefonovať.

 

Čl. 6

Správanie sa v odborných učebniach

                      Odborná učebňa - KERAMIKA

 1. V učebni KERAMIKA sa žiaci zdržiavajú len v prítomnosti učiteľa apracujú na jeho pokyn.
 2. Za bezpečnosť v triede keramiky je zodpovedný príslušný vyučujúci.
 3. Pred odchodom z učebne žiaci poupratujú svoj pracovný priestor a vyučujúci vypne elektrické spotrebiče.
 4. V učebni vyučujúci môže používať len elektrické  spotrebiče v nej nainštalované.
 5. Do učebne žiaci chodia v prezúvkách, nosia si osobné veci a príslušný pracovný odev.
 6. Na vyučovanie si žiaci nosia hygienické potreby – mydlo, uterák, hygienické vreckovky.

S hrnčiarskym kruhom pracujú len na pokyn vyučujúceho v jeho prítomnosti

 • 7. S vypaľovacou pecou manipuluje len osoba zaškolená na obsluhu pece.
 • 8. Je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.
 • 9.  Zistené nedostatky je potebné nahlásiť vyučujúcemu, prípadne riaditeľstvu ZUŠ.

Odborná učebňa - IKT

 1. V učebni sa žiaci zdržiavajú a pracujú len na pokyn vyučujúceho.
 2. Za dodržanie bezpečnosti práce je zodpovedný príslušný vyučujúci.
 3. Kľúče od IKT učebne sa nachádzajú na sekretariáte školy.
 4. Pred odchodom z učebne je potrebné vypnúť elektrické spotrebiče, počítače, reprosústavu, projektor.
 5. V učebni je zakázané jesť, telefonovať.
 6. Do učebne sa vchádza v prezuvkách.
 7. V učebni je povolené používať len spotrebiče umiestnené v tejto triede.
 8. Akékoľvek nedostatky je potrebné nahlásiť vyučujúcemu alebo vedeniu školy.
 9. Je zakázané využívať počítač na počítačové hry, chatovanie, prehliadanie mládeži nevhodných stránok.
 10. Je dovolené pripájať  len známe certifikované zariadenia po konzultácii s vyučujúcim.
 11. Je zakázané otvárať cudzie súbory, otvárať systémový software, robiť úpravy v prístupe.

Čl. 7

Odchod žiakov zo školy

1. Po skončení vyučovacej hodiny si žiaci očistia  svoje pracovné miesta a odchádzajú domov po vyučovaní.

2. Z triedy žiaci odchádzajú na pokyn vyučujúceho.

4. V školských priestoroch sa žiaci bezdôvodne nezdržiavajú.

 

Čl. 8

Starostlivosť o prostredie a majetok školy

1. Žiaci nesmie poškodzovať školské budovy a ich vnútorné zariadenia. Úmyselné poškodenie alebo  poškodenie z nedbanlivosti sú žiaci povinní v plnej miere uhradiť.

2. Učebnice, notový materiál, knihy a zošity si žiaci udržiavajú v čistote a nesmú ich poškodiť. Ak poškodia učebné pomôcky, musia uhradiť pomernú časť podľa  percentuálneho určenia. V prípade straty sú povinní uhradiť čiastku v plnej výške.

3. Pri prestupe na inú školu sú žiaci povinní vrátiť všetky vypožičané materiály škole.

4.  Všetky vypožičané školské  pomôcky vracajú žiaci na konci každého školského roka.
 

Čl. 9

Starostlivosť o svoje zdravie

1. Žiaci sú povinní dodržiavať smernice a pokyny upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia   nielen vlastnej osoby ale aj spolužiakov.

2. Žiaci nesmú v priestoroch školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, prechovávať a užívať drogy a omamné látky.

 

Čl. 10

Výchovné opatrenia

1. Za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku ukladá riaditeľstvo školy opatrenia formou napomenutia alebo pokarhania, až po predčasné ukončenie štúdia.

 

Čl.11

Spolupráca rodiny a školy

1. Škola spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov - rodičmi cez Rodičovské združenie a triednych dôverníkov, ktorí sú volení ako zástupcovia jednotlivých tried. Výbor RZ spravuje finančné prostriedky, ktoré získava z poplatkov  rodičov žiakov školy. Raz mesačne konzultuje riaditeľstvo ZUŠ s výborom RZ aktuality a potreby školy.

2. Zákonný zástupca žiaka má právo poznať šklský vzdelávací program, byť informovaný o prospechu svojho dieťaťa, požiadať učiteľa o konzultácie, požiadať o komisionálne preskúšanie, o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania, zúčastňovať sa na podujatiach školy, podávať námety, sťažnosti a pripomienky na zlepšenie výchovno - vzdelávaceho procesu.

3. V mimoriadnych prípadoch sa zákonný zástupca žiaka môže zúčasatniť aj na vyučovacej hodine.

4. Povinnosťou rodičov je dodržiavať podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu určené školským poriadkom, zúčastňovať sa zasadnutí RZ, triednych prehrávok, koncertov, výstav a kultúrnych podujatí školy.

5. Rodič je povinný informovať vyučujúceho o zdravotných alebo iných závažných problémoch dieťaťa.

6. Rodič je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi zmeny v osobných údajoch žiaka.

7. Rodič je povinný kontrolovať žiacku knižku a potvrdiť to svojim podpisom.

8. V prípade, ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z týchto dôvodov: choroba, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, mimoriadne udalosti v rodine, aktivita organizovaná inou školou, bude jeho účasť na vyučovaní ospravedlnená.

9. Rodič je povinný nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmeny v Školskom poriadku vydáva riaditeľstvo školy po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy a v pedagogickej rade školy.

2. Ruší sa platnosť Školského poriadku z 01.09.2015.

3. Tento Školský  poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2016.  

Vo Vranove nad Topľou 01. 09. 2016

                               Mgr. Zuzana Joneková

                                 riaditeľka školy