Základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Zamestnanci v školskom roku 2020 - 2021

 

Pedagogickí zamestnanci:

 

1.

Mgr. Zuzana Joneková

Riaditeľka školy

Hudobná náuka, hra na klavíri

2.

Mgr. Mária Pavolková

Zástupkyňa riaditeľky školy

Hudobná náuka, hra na klavíri

3.

Mária Demeterová, DiS. art

učiteľ

Hra na akordeóne

4.

Mgr. Ľudmila Dudášová

učiteľ - RD

 

Hra na zobcovej flaute, saxofóne, hudobná náuka

5.

Mgr. art. Róbert Džupin

učiteľ

Hra na akordeóne

6.

Anna Fetkovičová, DiS. art

učiteľ

Hra na klavíri

7.

Štefan Hajdu, DiS.art.

učiteľ

Hra na klavíri, hra na bicích nástrojoch

8.

Mgr. art Marek Belančat

učiteľ

Hra na gitare

9.

Silvia Hudáková

učiteľ - MD

Tanečný odbor

10.

Oľga Jakubová, DiS. art

učiteľ

Hra na klavíri

11.

Bc. Veronika Joneková

učiteľ

Spev, hra na klavíri

12.

Mgr. Marta Kaľuhová

učiteľ - MD

Hra na klavíri, hra na organe

13.

Jozef Bobrik, DiS. art učiteľ Hra na dychové nástroje

14.

Mgr. Ján Kostelník

učiteľ

Výtvarný odbor

15.

PaedDr. Eva Lazorová

učiteľ Výtvarný odbor

16.

Mgr. Ján Majurník

učiteľ

Hra na klavíri, akordeóne

17.

Bc. Viera Popaďáková

učiteľ

Hra na klavíri

18.

Bc. Jana Radvanská

učiteľ

Literárno-dramatický odbor, hra na klavíri, Spev

19.

Mgr. Danka Sotáková

učiteľ

Hra na husliach

20.

Milan Jarka, DiS. art

učiteľ

Hra na cimbale, gitare

21.

PaedDr. Magdaléna Šamová

učiteľ

Hudobná náuka, hra na klavíri, na organe

22.

Mgr. art. Eduard Tokár

učiteľ

Hra na husliach

23.

Mgr. Daniel Jenčo učiteľ

Hra na klavíri

24.

Mgr. Daniela Grošková

učiteľ

Tanečný odbor, hra na klavíri
25. Bc. Jozef Merga učiteľ Hra na husliach, kontrabase

26.

Katarína Gombitová

učiteľ

Hudobná náuka, Hra na klavíri,

Spev, spevácky zbor

Nepedagogickí zamestnanci:

 

1.

Mária Poľaková

Samostatná referentka, ekonómka

2.

Viera Struňáková

Upratovačka

3.

Peter Jarinkovič

Školník, kurič